O projekcie

PROJEKT

CYFROWA PRZESTRZEŃ BADAWCZA SEJSMICZNOŚCI INDUKOWANEJ DLA CELÓW EPOS

nr POIG.02.03.00-14-090/13

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Oś priorytetowa 2: Infrastruktura Sfery B+R

Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Nazwa beneficjenta: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Wartość projektu: 16 779 991,88 PLN

Kwota kosztów kwalifikowanych w projekcie: 16 739 991,88 PLN

Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 14 228 993,10 PLN

Udział Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dotacja celowa): 2 510 998,78 PLN

Projekt jest w całości finansowany ze środków publicznych.

Okres realizacji: 01/10/2013-31/12/2015

 

Celem projektu jest zbudowanie cyfrowej przestrzeni badawczej sejsmiczności indukowanej. Realizacja tego celu będzie możliwa przez:

 1. Budowę Centrum Infrastruktury Badawczej Indukowanej Sejsmiczności (CIBIS),

 2. Budowę pilotażowego Tematycznego Węzła Sejsmiczności Indukowanej (TWSI).

 

1. Centrum Infrastruktury Badawczej Indukowanej Sejsmiczności

Zadaniem CIBIS jest gromadzenie wszelkich dostępnych danych i informacji przydatnych do prac badawczych nad indukowaną sejsmicznością oraz udostępnianie tych danych. CIBIS będzie m.in. podstawowym źródłem danych dla rozproszonej infrastruktury badawczej sejsmiczności indukowanej.

W obrębie CIBIS gromadzone będą zarówo dane sejsmiczne, pochodzące m. in. od dostawców związanych z przemysłem, jak i dane geologiczne, geodezyjne oraz technologiczne. Takie zróżnicowanie rodzajów danych pozwoli na wieloaspektową analizę zagadnień sejsmiczności indukowanej. Dodatkowo w tzw. repozytorium dokumentów dostępne będzie szerokie spektrum publikacji, prac, opracowań i innych materiałów dotyczących badań naukowych prowadzonych nad sejsmicznością indukowaną.

Dostępne dane będą uporządkowane według tzw. Epizodów, gdzie Epizod będzie stanowił integralny i niezależny zestaw skorelowanych czasowo danych opisujących aktywność sejsmologiczną, procesy geofizyczne, działalność technologiczną i środowisko w danym rejonie badań. Epizody będą zawierać dane pochodzące z różnych części świata, od różnych dostawców oraz dotyczące różnych rodzajów sejsmiczności indukowanej.

Obecnie dostępne Epizody integrują następujące dane:

Nazwa Epizodu

Opis danych

Źródło sejsmiczności

Lokalizacja

Właściciel danych

 Laboratory for Monitoring Mining Induced Seismicity

LMMIS

zbiór danych historycznych dotyczących wydobycia ze ściany nr 3 w kopalni węgla kamiennego “Bobrek”

górnictwo podziemne

Górny Śląsk, Polska

Kompania Węglowa S.A., Polska

Gross Schoenebeck Geothermal Laboratory

FIS-GRSK

zbiór danych związanych z iniekcją hydrauliczną

produkcja energii geotermalnej

Gross Schoenebeck, Niemcy

GeoForschungsZentrum, Potsdam, Germany

Legnica-Głogów Underground Mining Induced Earthquake Observing System

MIS-LUMINEOS

zbiór danych związanych z podziemną ekspolatacją górniczą na terenie LGOM

górnictwo podziemne

LGOM, Polska

Instytut Geofizyki PAN, Polska

Seismic Network for Triggered and Natural Earthquake Location and Source Determination

RTS-SENTINELS

zbiór danych związanych ze zmianami poziomu wód w Zbiorniku Czorsztyńskim

zbiornik retencyjny

Niedzica, Polska

Instytut Geofizyki PAN, Polska

Vietnam Reservoir Induced Seismicity

RTS-VERIS

zbiór danych związanych ze zmianami poziomu wód w zbiorniku Song Tranh 2

zbiornik retencyjny

Quang Nam Province, Vietnam

Instytut Geofiyzki PAN, Institute of Geophysics Vietnam Academy of Science and Technology

Permanent Upper Silesian Seismic Network GRSS for Monitoring Mining Induced Seismicity

MIS-GRSS

zbiór danych związanych z podziemną eksploatacją górniczą na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

górnictwo podziemne

Górny Śląsk, Polska

Główny Instytut Górnictwa

Civil Engineering Stations for Seismicity Induced by Mining in Upper Silesia Coal Basin

MIS-CESIS

zbiór danych związanych z podziemną eksploatacją górniczą na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

górnictwo podziemne

Górny Śląsk, Polska

Główny Instytut Górnictwa

 

Powstanie CIBIS jest warunkiem koniecznym uczestnictwa Polski w przyszłych strukturach EPOS  na polu sejsmiczności antropogenicznej. Wraz z budową CIBIS nastąpi dalsza integracja polskiej infrastruktury badawczej w tej dziedzinie i pogłębienie partnerstwa nauka – przemysł.

2. Tematyczny Węzeł Sejsmiczności Indukowanej

Tematyczny Węzeł Sejsmiczności Indukowanej (TWSI) to struktura pełniąca przede wszystkim następujące funkcje:

 • zarządzanie Centrami Infrastruktury Badawczej Sejsmiczności Indukowanej,
 • oferowanie usług użytkownikom Platformy IS-EPOS.

Rezultatem prac nad TWSI dostępnym dla zewnętrznego użytkownika będzie platforma internetowa IS-EPOS. Dostęp do platformy będzie umożliwiał przeprowadzenie analiz danych, zapisanie wyników oraz ich interpretację na podstawie dokumentów znajdujących się w repozytorium dokumentów.

Platforma ta będzie udostepniała następujące usługi i interfejsy:

 • portal do zarządzania kontem użytkownika połączony z bazą użytkowników infrastruktury,
 • repozytorium dokumentów,
 • repozytorium oprogramowania,
 • usługi pomocnicze dla przetwarzania danych (np. wyszukiwanie danych, ładowanie danych, udostępnianie oprogramowania do przetwarzania danych),
 • usługę dostępu do zasobów infrastruktury obliczeniowej PL-Grid i innych,
 • usługę komunikacji pomiędzy użytkownikami,
 • interfejs do dwukierunkowej łączności z Centrami Badawczymi,
 • interfejs do połączenia z innymi węzłami tematycznymi infrastruktury EPOS.

Wykorzystanie Platformy IS-EPOS ułatwi wymianę danych, oprogramowania i informacji pomiędzy pracownikami środowiska naukowego i przemysłowego. Poprzez Platformę dostępne będzie oprogramowanie umożliwiające:

 • przeprowadzenie fizycznego i statystycznego modelowania zależności pomiędzy operacjami technologicznymi a sejsmicznością indukowaną,
 • analizę hazardu sejsmicznego zmiennego w czasie,
 • wieloparametrową analizę zagrożenia sejsmicznego związanego z poszukiwaniem i wydobyciem zasobów.

Pilotażowy TWSI będzie otwarty dla grup badawczych przede wszystkim krajowych, ale też międzynarodowych. TWSI będzie realizował funkcje edukacyjne dla uniwersytetów i innych ośrodków edukacyjnych. Ważną grupą użytkowników będą użytkownicy przemysłowi jako dostawcy infrastruktury i odbiorcy wyników badań naukowych wdrażanych w swą działalność rutynową. TWSI ma wspomóc opracowanie takich metod i reguł, aby lepiej zarządzać eksploatacją naturalnych złóż. Dzięki synergii nauka – przemysł, nauka uzyskuje dostęp do danych sejsmiczności indukowanej zbieranych w ośrodkach przemysłowych, a przemysł dostęp do nowych lecz w pełni przetestowanych rozwiązań.

Kolejną grupą docelową będą również centralne i lokalne organy administracji publicznej, centra interwencji kryzysowej, ubezpieczyciele, inwestorzy  uzyskując możliwość do szybkiego dotarcia do informacji o zagrożeniach związanych z sejsmicznością antropogeniczną jak i informacji na temat  zjawisk o silnych wpływach na powierzchnię terenu. Niezwykle istotnymi  użytkownikami będą zainteresowani przedstawiciele szerokiego społeczeństwa - mieszkańcy obszarów zagrożonych sejsmicznością indukowaną. TWSI ma między innymi na celu zwiększenie społecznego zrozumienia i właściwej oceny zagrożenia spowodowanego antropogeniczną sejsmicznością poprzez zapewnienie podstawowej informacji i specjalistycznej wiedzy z zakresu SI.

Stworzenie TWSI jest wielką szansą na konsolidację nauki polskiej w dziedzinie sejsmiczności antropogenicznej oraz na zapewnienie jej na czas dłuższy wiodącej roli w integracji nauki europejskiej i światowej w tej dziedzinie.