WG10

WG10 „Infrastructures for Georesources”– integracja europejskich infrastruktur badawczych dotyczących odpowiedzi „twardej ziemi” na eksploatację geozasobów

Rozwój Unii Europejskiej wymaga od jej członków wypracowania rozwiązań godzących kwestię rentowności eksploatacji geozasobów z wymaganiami ochrony ludzi, środowiska i infrastruktury. Koniecznym do tego jest poznanie reakcji „twardej ziemi” na działalność technologiczną związaną z geozasobami. Dzięki Prof. Stanisławowi Lasockiemu wraz z dr hab. Beatą Orlecką-Sikorą (Instytut Geofizyki PAN) intergracja infrastruktur badawczych dotyczących tych zagadnień została włączona w projekt EPOS; powierzono ją grupie roboczej WG10 „Infrastruktura dla geozasobów”. Obecnie grupa WG10 skupia przedstawicieli 16 krajów Europy. Koordynatorem instytucjonalnym jest Instytut Geofizyki PAN, a przewodniczącym dr hab. Beata Orlecka-Sikora.  

Zakres zainteresowań grupy WG10 jest ogromny więc jego realizacja musi być rozciągnięta w czasie i prowadzona etapami. Jak pierwszy etap przyjęto zagadnienia zagrożeń powodowanych przez antropogeniczne kruche (sejsmiczność antropogeniczna) i plastyczne deformacje górotworu. Bieżące prace WG10 skoncentrowane są na czterech głównych priorytetach:

  • zapoczątkowanie i ułatwienie stopniowej zmiany perspektywy badawczej w sejsmicz­noś­ci indukowanej z obecnej, zorientowanej na technologię indukującą, na nową koncentrującą się na fizycznym problemie procesu sejsmicznego bez względu na rodzaj technologii indukującej, jednak bez utraty kontaktu z technologicznymi uwarunkowaniami generowania sejsmiczności;
  • zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy;
  • zwiększenie efektywności naukowej poprzez zapewnienie ciągłego dostępu do danych, wyników badań, metodologii oraz wysokiej jakości narzędzi przetwarzania i usług badawczych;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym, dwukierun­kowa mobilność sektorowa oraz transfer wiedzy i technologii pomiędzy tymi sektorami.

Opracowany przez polskich naukowców plan zbudowania w Polsce centrum zarządzającego europejską infrastrukturą badawczą sejsmiczności antropogenicznej został zaakceptowany przez grupę WG10. Umiejscowienie tego centrum w Polsce byłoby oddaniem po raz pierwszy w zarządzanie w naszym kraju infrastruktury badawczej the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Grupa Robocza WG10 planuje integrację trzech typów IB: dane, oprogramowanie i materiały pisemne. Działania WG10 mają na celu zapewnienie środowisku naukowemu stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury badawczej poprzez platformę informatyczną połączoną
z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi oraz europejskimi jednostkami naukowymi. Umożliwi to prowadzenie nowoczesnych, zaawansowanych badań i prac rozwojowych w obszarze sejsmiczności indukowanej, z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

http://is-epos.eu/files/images/Bez%C2%A0tytu%C5%82u.png

 

Materiały:

Spotkanie WG EPOS w Pradze nr 1

Spotkanie WG EPOS w Pradze nr 2

Spotkanie WG10 EPOS Working Group

EPOS TCS Implementation Plan