Zapytanie ofertowe (dotyczy 10 zestawów do zasilania słonecznego stacji sejsmicznych)

INSTYTUT GEOFIZYKI                                                                                   Warszawa, 2015-10-23

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Księcia Janusza 64

01-452 Warszawa

tel. (+48) 22 6915-950

fax (+48) 22 8776-722

office@igf.edu.pl

www.igf.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

I.  ZAMAWIAJĄCY

INSTYTUT GEOFIZYKI

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

NIP: 525-000-85-60, REGON: 000325908, RIN-VII-18/98

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest 10 zestawów do zasilania słonecznego stacji sejsmicznych, w ramach projektu „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.02.03.00-14-090/13-00 z dnia 27.11.2013 r

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

       Zestawy do zasilania stacji sejsmicznych mają zapewnić słoneczne zasilanie stacji sejsmicznych. Zamówienie obejmuje: panele słoneczne, akumulatory, regulatory ładowania i wymagany osprzęt do instalacji paneli. Zestawy mają zapewnić ciągłe zasilanie przy średnim poborze 4 W i przy założeniu do 60 dniach deszczowych bez słońca. Może to być rozwiązane przez panele słoneczne pracujące wydajnie w świetle rozproszonym, lub odpowiedniej pojemności akumulatory. System ma pracować przy częściowym zacienieniu paneli (25%). Dodatkowe zasilanie wiatrowe jest wykluczone ze względu na wibracje. Zestaw ma zapewniać prąd stały o napięciu 12 V i chwilowym poborze mocy 20 W.

       3.    Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.11.2015 r.

IV. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

       Dostawa zestawu do Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

       Oferta powinna:

       - posiadać datę sporządzenia,

       - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

       - powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: jwisz@igf.edu.pl i office@igf.edu.pl, faksem: (+48) 22 8776 722, pocztą/kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Instytut Geofizyki PAN ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa do dnia 30.10.2015 r.

2.    W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VII. OCENA OFERT

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Wykonawcą negocjacji dotyczących sposobu, terminu oraz ceny realizacji zamówienia.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia może udzielić dr inż. Jan Wiszniowski pod numerem telefonu (+48) 22 5916-794 oraz adresem email: jwisz@igf.edu.pl.