Zapytanie ofertowe (dotyczy przeprowadzenia audytu projektu w ramach POIG 2007-2013)

Warszawa, 30 lipca 2015r.

 

INSTYTUT GEOFIZYKI PAN

Ul. Księcia Janusza 64

01-452 Warszawa

 

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

RIN VII-18/98

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

„PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU NR POIG.02.03.00-14-090/13 REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA 2: INFRASTRUKTURA SFERY B+R DZIAŁANIE 2.3: INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ NAUKI”

 

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu projektu w ramach POIG 2007-2013.

 

Badanie winno spełniać wymogi:

 • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

 

Zakres zadań:

1. Audyt obejmuje sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie, wydatki ponoszone są zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w programie POIG 2007-2013 właściwymi dla projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumenty merytoryczne, finansowe i przetargowe są prawidłowo przygotowane, ewidencjonowane i przechowywane, informacje zawarte w sprawozdaniach są wiarygodne, następnie wydanie przez audytora sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

2. Audyt obejmuje sprawdzenie zagadnień określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

3. Sprawozdanie z audytu musi zawierać, co najmniej dane określone w § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

 

Termin wykonania audytu w okresie 1/09/2015- 30/09/2015 roku

(sprawy przetargów w okresie 1/09/2015-14/09/2015 roku).

Termin dostarczenia sprawozdania z audytu wraz z opinią – w ciągu 14 dni od dnia zakończenia audytu.

Miejsce przeprowadzenia audytu – siedziba Instytutu Geofizyki PAN, Warszawa, ul. Księcia Janusza 64.

 

Oferty mogą składać podmioty:

 1. Posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania audyt.
 2. Spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub – jeżeli oferta składana jest przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – zatrudniające przy przeprowadzaniu audytu osoby spełniające te warunki.
 3. Niezależne od audytowanej jednostki.
 4. W okresie 2 lat poprzedzających audyt nie dokonywały badania sprawozdania finansowego w jednostce.

 

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu projektu POIG.02.03.00-14-090/13 powinien do dnia 21 sierpnia 2015 roku przedstawić w sekretariacie Instytutu Geofizyki PAN, przysłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (bples@igf.edu.pl) oferty zawierającej:

 

1. Informację o:

 • Formie prowadzenia działalności,
 • Wiedzy i doświadczeniu – wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (m. in. doświadczenie w pracy w firmie audytorskiej, dobra znajomość przepisów rachunkowości, prawa podatkowego i umiejętność ich analizy), w tym znajomość zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych PAN oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki, doświadczenia przy audytowaniu dotacji finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) i płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowiącej część dofinansowania projektu, o której mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.
 • Składzie zespołu przeprowadzającego audyt, z wyszczególnieniem rodzaju posiadanych przez nich uprawnień,
 • Cenie za przeprowadzenie audytu projektu POIG.02.03.00-14-090/13 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania wraz z opinią,
 • Harmonogram i plan przeprowadzenia audytu (dopuszcza się realizację w kilku terminach).

2. Oświadczenia, opatrzone datą i podpisem osób reprezentujących podmiot, o:

 • Zobowiązaniu się do wykonania audytu projektu POIG.02.03.00-14-090/13 i dostarczenia sprawozdania z audytu wraz z opinią w terminie zaproponowanym przez Instytut Geofizyki PAN,
 • Spełnianiu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu warunków określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje przez wszystkie osoby biorące udział w audycie w formie kserokopii.

 

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

 1. Zgodności warunków oferty z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.
 2. Kompletności oferty – informacji, oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej,
 3. Ceny,
 4. Wiedzy i doświadczenia.

 

Informacja o projekcie:

 

Projekt realizowany w konsorcjum:

Instytut Geofizyki PAN w Warszawie – lider

ACK Cyfronet AGH w Krakowie

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

KWSA w Katowicach

 

Całkowity koszt projektu: 16 779 991,88 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych w projekcie: 16 739 991,88 zł

Poziom realizacji projektu: 57,71 %

Liczba wniosków sprawozdawczych: 17

Liczba wniosków zaliczkowych i informacji rocznych w sumie: 6

Średnia liczba dokumentów księgowych we wniosku sprawozdawczym: 30

 

Dane kontaktowe:

 

Beata Plesiewicz

+48 22 6915 623

bples@igf.edu.pl

 

Biuro Projektu IS-EPOS

Instytut Geofizyki PAN

ul. Księcia Janusza 64

01-452 Warszawa