Zapytanie ofertowe (dotyczy wykonania studzienki technicznej)

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,                                                                             Kraków, 25.05.2015

Zakład Sejsmologii w Krakowie                                                                                                                                                                              

ul. Armii Krajowej 4

30-150 Kraków

tel. + 48 12 29 23 810

www.igf.edu.pl.pl

 

Zapytanie ofertowe

( dotyczy wykonania studzienki technicznej )

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Zakład Sejsmologii w Krakowie

ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

NIP: 525-000-85-60, REGON: 000325908

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie niezbędnych materiałów oraz wykonaniu ok. 20-30 sztuk studzienek technicznych  dla sejsmicznej aparatury pomiarowej wraz z przyłączeniem umożliwiającym podłączenie przewodów techniczny pomiędzy studzienką a budynkiem, oraz remoncie i adaptacji, od 1 do 3 już istniejących studzienek technicznych. Studzienki pomiarowe znajdować będą się na terenach gmin: Polkowice, Grębocice, Radwanice. Uzyskanie pozwoleń budowlanych na wykonanie studzienek pomiarowych na terenie ww. gmin leży po stronie wykonawcy.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pojedynczej studzienki):

- posadowienie kręgu betonowego o średnicy wewnętrznej ok. 100cm i wysokości ok. 75cm, z pełnym dnem, górna krawędź kręgu powinna wystawać nie więcej niż 25-30cm ponad poziom terenu

- użyty krąg powinien stanowić jeden element (calizna), w przypadku użycia osobno kręgu i pokrywy, oba elementy powinny zostać trwale i szczelnie połączone, tak aby do środka nie będą przedostawać się czynniki zewnętrzne

- część studzienki wystająca ponad linię gruntu zostanie pokryta z zewnątrz tynkiem, kolor tynku zostanie ustalony ze zleceniodawcą, kolor będzie zależał od decyzji właściciela terenu.

- wewnętrzna strona studzienki posiada izolację termiczną wykonaną ze styropianu o grubości ok. 5cm, dno studzienki pozostaje niezaizolowane termicznie.

- wewnętrzna pokrywa studzienki wykonana z płyty osb lub innego podobnego materiału o grubości ok. 5-7mm z warstwą izolacyjną wykonaną ze styropianu o grubości ok. 5cm. Pokrywa musi posiadać co najmniej dwa uchwyty umożliwiające jej wyciągnięcie

- pokrywa zewnętrzna o średnicy co najmniej równej średnicy zewnętrznej kręgu z daszkiem o 6  spadach, i wysokości ok. 40cm nad poziom pokrywy. Dach powinien być pokryty gontem bitumicznym lub innym podobnym materiałem w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi, całość nie może być przykryta materiałem silnie tłumiącym fale elektromagnetyczne (stal, miedź). Kolor daszku zostanie ustalony ze zleceniodawcą, wybór koloru zależy od właściciela terenu. Do pokrywy zewnętrznej z dachem należy zamontować minimum trzy skoble wraz z kłódkami uniemożliwiając dostanie się do środka osoba niepowołanym, zainstalowane kłódki muszą być odporne na wpływ czynników atmosferycznych

- wewnętrzna cześć daszku pozostaje pusta, umożliwiając zamawiającemu instalację anteny (instalacja, zakup anteny leży po stronie zamawiającego)

- do studzienki zostanie zainstalowana elastyczna rura o średnicy wewnętrznej min 40 mm, rura powinna być wkopana w ziemię na głębokość ok. 20-30 centymetrów, rura nie może posiadać skosów większych niż 450 , w rurze zostaną umieszczone przewody techniczne sejsmicznej aparatury pomiarowej. Rura powinna zabezpieczać umieszczone w niej przewody przed działaniem czynników atmosferycznych i mechanicznych

- przyłączenie rury do studzienki będzie uniemożliwiało przedostawanie się czynników zewnętrznych

- przyłącz rury zostanie zainstalowany we wskazanym miejscu w budynku, i znajdował się będzie w technicznej skrzynce montażowej o wymiarach ok. 400x600x200 zamykanych na zamek z kluczem

- w skrzynce technicznej zostanie zainstalowany podlicznik energii elektrycznej, zakup podlicznika leży po stronie zamawiającego

- długość przyłącza wynosić będzie od 10 do max.100m

          - do studzienki w rurze zostanie doprowadzony przewód elektryczny 3 żyłowy (L,N,PE),

          - wewnątrz studzienki zostanie zainstalowane gniazdo elektryczne z dwoma przyłączami z klapką

- wewnątrz studzienki zostanie umieszczony stopień umożliwiający łatwiejsze dostanie się do wnętrza

- dodatkowe informacje na temat wyglądu studzienki znajdują się na załączonych zdjęciach, oraz szkicu technicznym

3.    Szczegółowy opis remontu i adaptacji studzienki

-remontowane studzienki zostaną doprowadzone funkcjonalnością do nowo wybudowanych studzienek

-zakres remontu będzie obejmował wykonanie izolacji termicznej, doprowadzenie rury na przewody  wykonanie stopnia, zadaszenia, skrzynki technicznej oraz instalacji podlicznika, zakup podliczika leży  po stronie zamawiającego

4.    Oferta powinna zawierać wycenę dla wykonania pojedynczej studzienki przy założeniu dł. rury 60m, oraz wycenę remontu pojedynczej studzienki  przy założeniu dł. rury 60m

5.    Oferta powinna zawierać wycenę remontu pojedynczej studzienki

6.    Podane ceny za wykonanie pojedynczej studzienki i remontu pojedynczej studzienki powinny być cenami netto

7.    Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.    Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.10.2015 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna:

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: w.bialon@igf.edu.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Armii Krajowej 4,30-150 Kraków do dnia 10.06.2015r.

2.    W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Wykonawcą negocjacji dotyczących sposobu, terminu oraz ceny realizacji zamówienia.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia może udzielić Wojciech Bialon pod numerem telefonu +48 12 29 23 793 oraz adresem email: w.bialon@igf.edu.pl