Zapytanie ofertowe-skrzynki

Kraków, 10.12.2014

 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,                                                                                                  

Zakład Sejsmologii w Krakowie                                                                                                                                                                              

ul. Armii Krajowej 4

30-150 Kraków

tel. + 48 12 29 23 810

www.igf.edu.pl.pl

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Zakład Sejsmologii w Krakowie

ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

NIP: 525-000-85-60, REGON: 000325908

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 10 plastikowych skrzynek technicznych (szafka techniczna, rozdzielnia, obudowa)

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pojedynczej skrzynki):

            Skrzynka wykonana z plastiku lub innego podobnego materiału nie tłumiącego fal elektromagnetycznych.

            Skrzynka posiada zamek, lub umożliwia jego instalację.

            Skrzynka posiada wymiary ok. 600x400x200 mm

  3.        Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  4.        Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2014 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna:

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: w.bialon@igf.edu.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Armii Krajowej 4,30-150 Kraków do dnia 12.12.2014r.

2.    W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Wykonawcą negocjacji dotyczących sposobu, terminu oraz ceny realizacji zamówienia.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia może udzielić Wojciech Białoń pod numerem telefonu +48 12 29 23 793 oraz adresem email: w.bialon@igf.edu.pl