Zapytanie ofertowe-studzienki

 Kraków, 05.12.2014

 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,                                                                     

Zakład Sejsmologii w Krakowie                                                                                                                                                                              

ul. Armii Krajowej 4

30-150 Kraków

tel. + 48 12 29 23 810

www.igf.edu.pl.pl

Zapytanie ofertowe

( dotyczy wykonania studzienki technicznej )

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Zakład Sejsmologii w Krakowie

ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

NIP: 525-000-85-60, REGON: 000325908

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie niezbędnych materiałów oraz wykonaniu dwóch studzienek technicznych  dla sejsmicznej aparatury pomiarowej.

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pojedynczej studzienki):

            - posadowienie  na głębokości ok. 40cm kręgu betonowego o średnicy wewnętrznej 100cm i     wysokości pomiędzy 75-100cm, z pełnym dnem

            - pokrywa wierzchnia o średnicy 120 cm wykonana z płyty osb lub podobnego materiału, o grubości     ok.20-25 mm

            -pokrywa wierzchnia przykryta płytą PCV, lub płytą z włókna szklanego z żywicą lub podobnego           materiału,   w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi, płyta nie może być wykonana z materiału tłumiącego fale elektromagnetyczne.

            -wewnętrzna pokrywa wykonana z płyty osb lub podobnego materiału o grubości ok. 6-8mm z warstwą izolującą wykonaną ze styropianu o grubości ok.7-10cm. Do pokrywy przymocowane są             uchwyty umożliwiające jej wyciągnięcie.

            -3 skoble mocujące pokrywę zewnętrzną uniemożliwiające dostęp do środka osobom niepowołanym,   zabezpieczone kłódkami

            -do studzienki zostanie doprowadzony przewód elektryczny 3 żyłowy(L,N,PE), zabezpieczony przed      wpływem czynników atmosferycznych lub wkopany w ziemie na dł. ok 20-30m

             -wnętrze kręgu, bez dna, zostanie wyklejone styropianem o grubości ok. 7-10cm

- na dnie studzienki w jej wnętrzu zostanie wykonana wylewka o grubości ok. 5cm

-dodatkowe informacje na temat wyglądu studzienki znajdują się na załączonych zdjeciach

 

4.         Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.01.2015 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna:

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: w.bialon@igf.edu.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Armii Krajowej 4,30-150 Kraków do dnia 12.12.2014r.

2.    W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Wykonawcą negocjacji dotyczących sposobu, terminu oraz ceny realizacji zamówienia.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia może udzielić Wojciech Białoń pod numerem telefonu +48 12 29 23 793 oraz adresem email: w.bialon@igf.edu.pl