Konferencja 19-20 listopada GIG, Katowice

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. Grzegorz MUTKE, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, GIG

Prof. dr hab. Stanisław LASOCKI, Kierownik projektu, IGF PAN

Prof. dr hab. Józef DUBIŃSKI, GIG

Prof. Beata ORLECKA-SIKORA, Dyrektor IGF PAN

dr Mariusz STERZEL, ACK Cyfronet

Anna ZDUNEK, IGF PAN

Adam BARAŃSKI, KW SA

Mariusz BOREK, GIG

 

 

Program konferencji

19.11.2015         Sesja Plenarna

8:00-8.45  Rejestracja

8:30-         Konferencja prasowa

9:00 – 9:30      Powitanie               

9:30 – 10:45    Sejsmiczność Indukowana i inne zagrożenia antropogeniczne towarzyszące poszukiwaniom i eksploatacji zasobów naturalnych

9:30 – 9:55 Stanisław Lasocki, Instytut Geofizyki PAN, „Sejsmiczność indukowana i inne zagrożenia antropogeniczne towarzyszące poszukiwaniom i eksploatacji zasobów naturalnych - kontekst budowy projektu IS-EPOS Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS"

9:55 – 10:20 Jean Schmittbuhl, University of Strasbourg/Uniwersytet w Strassburgu “Induced Seismicity Problems in Association With Geothermal Energy Production” Problematyka sejsmiczności towarzyszącej produkcji energii geotermalnej (po angielsku
z tłumaczeniem symultanicznym)

10:20 – 10:45 Józef Dubiński, Grzegorz Mutke, Główny Instytut Górnictwa, Adam Barański, Kompania Węglowa SA  “Sejsmiczność w kopalniach” “Mining Induced Seismicity” (in Polish with simultaneous translation)

 

10:45 - 11:00      Coffee break    

 

11:00 -12:55  Integracja infrastruktur badawczych drogą do ułatwienia i stymulowania naukowych badań zagrożeń antropogenicznych towarzyszących poszukiwaniu i eksploatacji geo-zasobów

 

11:00 – 11:35  Wiesław Studencki, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej „Międzynarodowe wsparcie rozwoju i integracji infrastruktury badawczej w Polsce w dziedzinie Nauk o Ziemi”.

11:35-12:00   Massimo Cocco, EPOS Coordinator, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia/Koordynator EPOS, INGV, Włochy. “European Plate Observing System Integration Programme" Program integracyjny European Plate Observing System, EPOS (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym)

12:00 – 12:25  Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN, Institute of Geophysics PAS. “Plan działań Grupy Roboczej EPOS: ‘Infrastructure for Georesources’” “Roadmap of EPOS Working Group ‘Infrastructure for Georesources’”  

12:25 – 12:55  Grzegorz Lizurek, Instytut Geofizyki PAN/Institute of Geophysics PAS, Tomasz Szepieniec, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH/Academic Computer Center CYFRONET AGH. “Platforma Cyfrowa IS-EPOS – prototyp Węzła Tematycznego ‘Zagrożenia Antropogeniczne’ EPOS”. “IS-EPOS IT Platform – A Prototype of EPOS Thematic Core Service ‘Anthropogenic Hazards’” (in Polish with simultaneous translation).

 

13:00 – 14:00     Lunch   

 

14:00 – 16:10  Inne dziedziny, rejony i infrastruktury

 

14:00 – 14:25 Ian Main, University Edinburgh/Uniwersytet w Edynburgu.“e-Science Gateway Stimulating Collaboration in Rock Physics and Volcanology Research”. e-środowisko stymulujące współpracę w badaniach problematyki mechaniki skał i wulkanologii  (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym)

14:25 – 14:50  Matthew Harisson, Geological British Survey, Brytyjska Służba geologiczna "Test Beds" Naturalne laboratoria  testowe (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym)

14:50 – 15:15  Paolo Gasparini, SHEER Coordinator Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale (AMRA)/Koordynator SHEER, AMRA, Włochy. “SHEER: ‘Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risks’ Research Project of HORIZON 2020 and its link to IS-EPOS IT Platform" Projekt badawczy Horyzontu 2020 SHEER: ‘Ocena ryzyka związanego z poszukiwaniem  i wydobyciem gazu z łupków’ i jego związek  z platformą cyfrową IS-EPOS (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym)

15:15 - 15:35 Jarosław Bosy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,Integracja krajowej badawczej infrastruktury geodezyjnej w aspekcie jej wykorzystania w programie EPOS/ "Integration of geodetic infrastructure in Poland for EPOS"

15:35 – 16:00  Dyskusja: Łączenie europejskich inicjatyw infrastrukturalnych w naukach o Ziemi i współpraca z przemysłem. Nigel Cassidy (moderator), Uniwersytet Keele (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym)

16:05 – 16:10 Uwagi podsumowujące (po polsku i angielsku z tłumaczeniem symultanicznym)

 

16:15 - 16:30      Coffee break   

 

20.11.2015             Hands-on IS-EPOS Workshop /Warsztaty IS-EPOS 

10:00 – 13:30   Warsztaty: Praca na platformie cyfrowej IS-EPOS. Praktyczne wykorzystywanie możliwości zintegrowanej infrastruktury i usług – GRUPA 1

14:30 – 17:30   Warsztaty: Praca na platformie cyfrowej IS-EPOS. Praktyczne wykorzystywanie możliwości zintegrowanej infrastruktury i usług – GRUPA 2

 

ORGANIZATORZY